Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Mr. R.G. Groen

Algemeen

1. Mr. R.G. Groen is de eenmanszaak van de advocaat mr. R.G. Groen, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27347691.

2.     Mr. R.G. Groen is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. In geval van wijziging, gelden de gewijzigde voorwaarden vanaf de dag van publicatie op www.advocaatgroen.nl.

3.     De cliënt is de contractpartij van de advocaat die de opdracht aanvaardt. 

Toepasselijkheid

4.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die de cliënt aan Mr. R.G. Groen verstrekt.

5.     Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de cliënt. De cliënt wordt in dat geval bekend verondersteld met de onderhavige toepasselijke algemene voorwaarden.

6.     Mr. R.G. Groen verleent zijn diensten ongeacht of daar een beloning voor is afgesproken uitsluitend onder toepassing van deze algemene voorwaarden.

7.     De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de cliënt zelf, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

Opdrachten

8.     Nadat door de cliënt een opdracht is verstrekt, komt eerst dan een overeenkomst tot stand, wanneer Mr. R.G. Groen deze, schriftelijk dan wel mondeling, heeft aanvaard.

9.     Mr. R.G. Groen is vrij om een opdracht al dan niet te aanvaarden.

10.  De cliënt stemt ermee in dat Mr. R.G. Groen in overleg met de cliënt (bepaalde delen van) de opdracht laat uitvoeren, althans werkzaamheden laat waarnemen, door een andere advocaat onder diens verantwoordelijkheid. De cliënt accepteert dat in voorkomende gevallen die andere advocaat in rechte zal kunnen optreden.

11.  De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitgesloten.

12.  De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt.

13.  Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De cliënt vrijwaart Mr. R.G. Groen tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Mr. R.G. Groen ten behoeve van de cliënt verrichte werkzaamheden.

14.  Mr. R.G. Groen zal - indien en voorzover mogelijk -  eerst na overleg met de cliënt derden inschakelen, zoals bijvoorbeeld een deurwaarder. Mr. R.G. Groen zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid betrachten, doch kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van de handelwijze van voornoemde derde(n).

15.  Mr. R.G. Groen zal zich inspannen het door de cliënt gewenste resultaat te bereiken, doch garandeert niet dat dit resultaat wordt bereikt.

16.  Mr. R.G. Groen zal zich bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden alleen laten leiden door het belang van de cliënt. Daarbij zal de geldende regelgeving in acht worden genomen, waaronder de gedragsregels voor advocaten en de verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten.

17.  De cliënt verleent aan Mr. R.G. Groen toestemming voor het registreren en verwerken van persoonsgegevens.

18.  De cliënt zal aan Mr. R.G. Groen steeds tijdig en volledig de informatie verstrekken die relevant is voor de correcte uitvoering van de verleende opdracht. De cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie, ook indien deze van derden afkomstig is. In een aanhangig geding (procedure) of wanneer het geding / de procedure wordt gestart, wordt een afschrift van de in dat geding / procedure bij de rechter in te dienen / ingediende stukken (gelijktijdig) toegezonden aan de advocaat van de wederpartij. Indien de wederpartij geen advocaat heeft, vindt die toezending plaats aan de wederpartij zelf.

19.  De cliënt zal Mr. R.G. Groen van alle gebeurtenissen en omstandigheden op de hoogte stellen die voor een goede uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. Dit geldt tevens voor gebeurtenissen en omstandigheden die pas na de aanvang van de werkzaamheden bekend worden.

20.  Mr. R.G. Groen is op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gehouden bij de Financial Intelligence Unit (FIU-Nederland) melding te maken van ongebruikelijke transacties als bedoeld in die wet.

21.  Mr. R.G. Groen is op grond van de Wwft, alwaar de Wwft van toepassing is, eerst bevoegd de werkzaamheden aan te vangen na afsluiting van de in die wet beschreven procedure ter identificatie van de cliënt en eventuele uiteindelijke belanghebbende.

22.  Mr. R.G. Groen zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade die een opdrachtgever heeft geleden, lijdt of zal lijden door of in verband met het feit dat Mr. R.G. Groen de identificatieprocedure als bedoeld in de Wwft nog niet heeft kunnen afronden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Mr. R.G. Groen.

23.  Mr. R.G. Groen is bovendien wettelijk verplicht tot geheimhouding van deze melding. Mr. R.G. Groen is nimmer aansprakelijk voor de nadelige gevolgen van een dergelijke door Mr. R.G. Groen gedane melding, ook niet indien de melding achteraf ongegrond blijkt te zijn, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Mr. R.G. Groen.

24.  De geheimhoudingsplicht van Mr. R.G. Groen jegens de cliënt, geldt niet bij een melding van ongebruikelijke transacties op grond van de Wwft.

25.  De cliënt vrijwaart Mr. R.G. Groen tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit de toepassing door Mr. R.G. Groen van de betreffende bepalingen.

26.  De cliënt is ermee bekend dat in geval een procedure wordt verloren een veroordeling kan plaatsvinden tot betaling van de (proces)kosten van de wederpartij, waaronder de griffie- en deurwaarderkosten en kosten van ingeschakelde deskundigen. 

27.  De cliënt geeft Mr. R.G. Groen het recht de aan haar of hem te betalen bedragen in het kader van de schikking, veroordelingen en/of proceskosten in naam van de cliënt te vorderen en uit te doen betalen op de derdenrekening van Mr. R.G. Groen.

Declaratie/honorarium en kosten

28.  Voor de uitvoering van de opdracht is de cliënt aan Mr. R.G. Groen honorarium, vermeerderd met kantoorkosten en BTW, verschuldigd. Onder kantoorkosten wordt verstaan de niet te specificeren kantoorkosten, zoals porti, telefoon, telefax, fotokopieën etc. Deze kantoorkosten worden forfaitair vastgesteld op 5% van het honorarium.

29.  Daarnaast komen eventuele verschotten voor rekening van de cliënt. Onder verschotten wordt verstaan kosten, zoals griffierecht, deurwaarderskosten, legeskosten, kosten voor het opvragen van (bijvoorbeeld medische) informatie en dergelijke.

30.  Tenzij anders overeengekomen, wordt het aan Mr. R.G. Groen toekomende honorarium berekend op basis van het uurtarief.

31.  Het uurtarief van Mr. R.G. Groen bedraagt - tenzij anders is overeengekomen - € 195,-- per uur (te vermeerderen met BTW).

32.  Mr. R.G. Groen is gerechtigd voornoemde uurtarieven jaarlijks op 1 januari te wijzigen.

33.  Ten aanzien van het honorarium is Mr. R.G. Groen gerechtigd op enig moment een voorschot in rekening te brengen. Dit voorschot zal bij tussentijdse declaraties, dan wel bij de einddeclaratie, worden verrekend.  

Betaling

34.  Betaling van de declaratie dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd.

35.  De kosten verbonden aan de betaling komen voor rekening van de cliënt.

36.  Betaling van de cliënt houdt erkenning van de verschuldigdheid van de declaratie(s) in.

37.  Indien Mr. R.G. Groen, zelf dan wel door middel van derden, invorderingsmaatregelen neemt tegen de cliënt, dan komen de kosten hiervan voor rekening van de cliënt.

38.  Indien de cliënt in verzuim is met de betaling van de declaratie(s), heeft Mr. R.G. Groen het recht om zijn werkzaamheden ten behoeve van de cliënt op te schorten. Mr. R.G. Groen is slechts dan bevoegd gebruik te maken van dit opschortingsrecht, nadat de cliënt daarvan van tevoren op de hoogte is gesteld en de cliënt nog een korte termijn is geboden alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Mr. R.G. Groen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, die de cliënt lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden zoals hier bedoeld.  

Gefinancierde rechtsbijstand

39.  Met de cliënt wordt nagegaan of deze in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging). Een aanvraag voor een toevoeging zal alsdan door Mr. R.G. Groen worden ingediend bij de Raad voor Rechtsbijstand.

40.  De Raad voor Rechtsbijstand stelt de door cliënt te betalen eigen bijdrage vast. Een korting op de eigen bijdrage kan worden verkregen door afgifte van een 'diagnosedocument' door het Juridisch Loket. Voor het vragen van een diagnosedocument dient contact te worden opgenomen met het Juridisch Loket via telefoonnummer: 0900-8020. Indien de cliënt gebruik wil maken van deze mogelijkheid dan wordt de toevoeging evenwel aangevraagd wanneer dat diagnosedocument niet binnen zeven dagen na het verstrekken van de opdracht, door Mr. R.G. Groen is ontvangen.

41.  De cliënt verklaart zich ermee bekend dat indien Mr. R.G. Groen namens hem een toevoeging aanvraagt bij de Raad voor Rechtsbijstand zulks ter uitvoering van haar wettelijke taak, informatie over de cliënt (en eventueel diens partner) kan opvragen bij overheidsdiensten, zoals de gemeentelijke basisregistratie en de belastingdienst.

42.  De Raad voor Rechtsbijstand toetst na afloop van de zaak en kan afhankelijk van het resultaat de toevoeging intrekken, waarna alsnog conform het basis uurtarief zal worden afgerekend.

43.  Voorzover er sprake is van een niet vastgesteld inkomen door de Belastingdienst, kan de Raad voor Rechtsbijstand de inkomensgegevens over enige tijd kan hercontroleren. Dat kan leiden tot wijziging van de eigen bijdrage of (alsnog) intrekking van de toevoeging. Wanneer als gevolg daarvan de cliënt enig bedrag aan de Raad voor Rechtsbijstand dient (terug te) betalen, komt die (terug)betaling uitsluitend en alleen voor rekening van de cliënt.

44.  In het geval van intrekking van de toevoeging komen ook de kosten van de deurwaarder en een eventuele verhoging van het griffierecht voor rekening van de cliënt.

45.  De cliënt stelt Mr. R.G. Groen direct op de hoogte van wijzigingen in de inkomens- en vermogenspositie aan zijn / haar zijde, zulks in verband met een herbeoordeling van de financiële draagkracht die oorspronkelijk tot een afwijzing van de aanvraag gefinancierde rechtsbijstand heeft geleid. Laat de cliënt zulks na, dan kan hij / zij zich aan het einde van het jaar en niet jegens Mr. R.G. Groen er op beroepen dat hij voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking had kunnen komen. 

46.  Het verstrekken van onjuiste gegevens of het verzwijgen van gegevens kan leiden tot weigering of intrekking van de toevoeging en tot strafvervolging.

47.  Indien door de Raad voor Rechtsbijstand met betrekking tot een door Mr. R.G. Groen onder gefinancierde rechtsbijstand aangenomen zaak ten behoeve van de behandeling van deze gefinancierde rechtsbijstand stukken worden verlangd waaruit de werkzaamheden van Mr. R.G. Groen kunnen worden afgeleid, dan verleent de cliënt aan Mr. R.G. Groen onvoorwaardelijke toestemming voor het verstrekken van dergelijke stukken aan de Raad voor Rechtsbijstand.

48.  Wordt de toevoeging verstrekt, dan is de cliënt een eigen bijdrage verschuldigd, welke door Mr. R.G. Groen in rekening wordt gebracht. Daarnaast kunnen verschotten (bijvoorbeeld griffierechten en legeskosten) in rekening worden gebracht. Mr. R.G. Groen is gerechtigd een voorschot te verlangen van de te verwachten kosten ter zake de eigen bijdrage en de verschotten.

49.  De cliënt wordt er op gewezen dat voor de door Mr. R.G. Groen in rekening gebrachte eigen bijdrage en de eventueel in rekening gebrachte verschotten, wellicht bijzondere bijstand kan worden aangevraagd bij de woonplaatsgemeente van de cliënt. De cliënt wordt aangeraden om per omgaande na ontvangst van de betreffende nota, zich te wenden tot die gemeente voor het eventueel doen van een aanvraag voor bijzondere bijstand.

50.  De cliënt wordt erop gewezen dat ook wanneer er wordt geprocedeerd op basis van een toevoeging, er altijd het risico bestaat van veroordeling in de (proces)kosten van de tegenpartij. Dit risico wordt niet gedekt door de toevoeging.

51.  Wanneer er sprake is van gefinancierde rechtsbijstand komt een vergoeding in de (proces)kosten die door de tegenpartij wordt betaald, uitsluitend ten gunste van Mr. R.G. Groen. Dit is slechts anders indien de cliënt (achteraf) niet in aanmerking blijkt te komen voor gefinancierde rechtsbijstand en alle facturen inzake werkzaamheden op basis van het uurtarief volledig zijn voldaan. 

Aansprakelijkheid

52.  De aansprakelijkheid van Mr. R.G. Groen is steeds beperkt tot het bedrag of bedragen waarop de door Mr. R.G. Groen gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

53.  Als om welke reden dan ook geen uitkering op grond van voormelde verzekering zal plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Mr. R.G. Groen in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebracht honorarium exclusief overige kosten.  

Derdengelden

54.  Gelden die Mr. R.G. Groen ten behoeve van de cliënt onder zich houdt, worden geplaatst op de bankrekening van de stichting Derdengelden. De naam van die stichting Derdengelden is: Stichting Beheer Derdengelden Advocatenkantoor Van der Brugge & Groen. Ter compensatie van de kosten van administratie en beheer van de rekening, wordt over derdengelden als hier bedoeld geen rente vergoed.

Archivering

55.  Na het einde van de opdracht worden de in het dossier aanwezige originele stukken op diens verzoek aan de cliënt verstrekt. Het dossier wordt gedurende de wettelijke termijn van vijf (5) jaren na het einde van de zaak bewaard, te rekenen vanaf de datum van het afsluitend bericht aan de cliënt of het onherroepelijk worden van een in rechte gewezen uitspraak waarop de werkzaamheden betrekking hadden. Na ommekomst van de termijn worden de dossier vernietigd. Van de bewaartermijn kan uitsluitend bij nadere schriftelijke afspraak worden afgeweken. Bij het ontbreken van zo'n afspraak is Mr. R.G. Groen ontslagen van de bewaarverplichting na vijf jaren.

Klachten- en geschillenregeling

56.  Mr. R.G. Groen neemt deel aan de klachten- en geschillenregeling Advocatuur. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming of uitvoering van een opdracht, inclusief declaratiegeschillen, zullen worden beslecht conform het Reglement Geschillencommissie. Door het aangaan van een overeenkomst met Mr. R.G. Groen aanvaardt de cliënt de toepasselijkheid van de klachten- en geschillenregeling Advocatuur.

57.  Alvorens de klacht kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie, dient de klacht in een klachtprocedure bij Mr. R.G. Groen te worden behandeld, waarbij voorts met de cliënt zal worden besproken hoe de klacht zal worden afgehandeld.

58.  De cliënt dient zijn klacht aan Mr. R.G. Groen voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop hij kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot zijn klacht aanleiding heeft gegeven.

59.  Mr. R.G. Groen zal binnen vier weken na binnenkomst van de klacht een oplossing schriftelijk aan de cliënt uiteenzetten. Indien de klacht binnen de gestelde termijn niet of niet naar tevredenheid is opgelost, dan kan de cliënt zijn klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.

60.  De cliënt kan zijn klacht uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie van Mr. R.G. Groen voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Daarna vervalt deze mogelijkheid.

61.  De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening en de hoogte van de declaraties. Daarnaast is de Geschillencommissie bevoegd te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van € 10.000,--.

62.  Mr. R.G. Groen kan onbetaalde declaraties voorleggen aan de Geschillencommissie.

63.  De Geschillencommissie Advocatuur is gevestigd te (2591 XR) Den Haag aan de Bordewijklaan 46 (Postbus 90600, 2509 LP Den Haag); telefoonnummer: 070 – 310 53 10.  

Toepasselijk recht en forumkeuze

64.  Op de overeenkomst van opdracht tussen Mr. R.G. Groen en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.

65.  De Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden prevaleert steeds boven een anderstalige versie daarvan.

-------------------------------------