Privacy Statement

PRIVACY STATEMENT  
 
Mr. R.G. Groen vindt het belangrijk om u duidelijkheid te geven over de manier waarop hij met uw persoonsgegevens omgaat.
 
In dit Privacy Statement wordt u daarover geïnformeerd. 
 
Contactgegevens: 
Mr. R.G. Groen is de verwerkingsverantwoordelijke en gevestigd aan de Koninginnegracht 19, 2514 AB Den Haag. Telefonisch kunt u hem bereiken op 070 – 406 32 13.
 
Op wie is dit Privacy Statement van toepassing? 
Dit Privacy Statement geldt voor alle personen van wie Mr. R.G. Groen persoonsgegevens verwerkt.
Dit Privacy Statement is van toepassing op:
A.    cliënten van Mr. R.G. Groen; 
B.    potentiële cliënten met wie Mr. R.G. Groen contact heeft gelegd of wil leggen; 
C.    bezoekers van de website van Mr. R.G. Groen;
D.    alle andere personen die contact opnemen met Mr. R.G. Groen of van wie Mr. R.G. Groen persoonsgegevens verwerkt.
 
Welke persoonsgegevens verwerkt Mr. R.G. Groen? 
Mr. R.G. Groen verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan hem hebt verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bezoek aan zijn website en persoonsgegevens die hij heeft ontleend aan andere bronnen, zoals Sociale Media platforms.  

Persoonsgegevens door u verstrekt:
a.     contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn ter behandeling van uw zaak en voor een goede en juiste uitvoering van de opdracht door een advocaat (zoals naam, adres, woonplaats, geboorteplaats, geboortedatum, nationaliteit, BSN, gegevens ter identificatie van u (zoals bijvoorbeeld paspoortnummer, I.D.-nummer));
b.     contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld op contactformulieren of andere webformulieren;
c.     contactgegevens verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken, events, seminars etc. zoals gegevens vermeld op visitekaartjes. Persoonsgegevens verkregen via of gegenereerd door zijn website, zoals IP-nummers.

Persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen:
a.     persoonsgegevens beschikbaar op openbare sociale media platforms zoals LinkedIn;
b.     persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, het Kadaster en de BRP / Burgerlijke Stand;
c.     persoonsgegevens beschikbaar op openbare websites.
 
De website van Mr. R.G. Groen bevat hyperlinks naar websites van andere partijen. Mr. R.G. Groen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van betreffende sociale media platforms. Evenmin is Mr. R.G. Groen verantwoordelijk voor het privacy beleid en het gebruik van cookies op die websites en sociale media platforms.
 
Waarvoor gebruikt Mr. R.G. Groen uw persoonsgegevens? 
a.     Het uitvoeren van een overeenkomst waarin u Mr. R.G. Groen opdracht hebt verstrekt tot het leveren van juridische diensten door hem als advocaat. Indien u een zaak in behandeling geeft aan Mr. R. G. Groen, worden daarbij in ieder geval uw contactgegevens gevraagd. Ook identificatiegegevens worden gevraagd. Ook andere persoonsgegevens kunnen noodzakelijk zijn voor de behandeling van de zaak, afhankelijk van de aard van de zaak. Voorts worden de gegevens gebruikt voor facturatie van de verleende diensten. Ook de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) verplicht bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen.
b.     Het onderhouden van contact met u. 
c.     Uw gegevens worden bijgehouden in het elektronische cliënten- / dossier- / registratiesysteem (Kleos). Kleos is een elektronisch systeem van Wolters Kluwer dat voldoet aan de hoogste veiligheidseisen. De HTTPS Data trasmissie van Kleos is versleuteld met een 2048-bit PKI certificaat en gecertificeerd door Norton. Het data centre is gecertificeerd op het hoogste veiligheidsniveau (ISO 27011, SAS-7-, Type II).
d.     Het uitvoeren en analyseren van cliënttevredenheidsonderzoeken. 
Soms vraagt Mr. R.G. Groen cliënten mee te werken aan een cliënttevredenheidsonderzoek. Dat gebeurt door middel van een vragenlijst. Deelname hieraan is vrijwillig. Voorafgaand aan ieder cliënttevredenheidsonderzoek ontvangt u nadere informatie over de werkwijze en de manier waarop met de verkregen informatie wordt omgegaan.
 
Rechtsgrond van de verwerking: 
Mr. R.G. Groen verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden: 
• toestemming; 
• op basis van een overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst; 
• wettelijke verplichting; 
• in verband met een gerechtvaardigd belang. 
Een verwerkingsverantwoordelijke mag uitsluitend persoonsgegevens verwerken, als dit kan worden gebaseerd op één van de limitatief opgesomde rechtsgronden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  
 
De vier rechtsgronden waar Mr. R.G. Groen zich op baseert zijn:
1. Toestemming:
- Als Mr. R.G. Groen u toestemming heeft gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u hebt deze toestemming verleend, dan hebt u ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken. 
 
2. Overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst
- Indien u Mr. R.G. Groen een opdracht verleent tot het leveren van juridische diensten, verwerkt Mr. R.G. Groen persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is.
 
3. Wettelijke verplichting:
-  De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) verplicht, onder andere, advocaten bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen. 
 
4. Gerechtvaardigd belang:
- Mr. R.G. Groen mag ook persoonsgegevens verwerken als hij een gerechtvaardigd belang heeft en daarmee geen onevenredige inbreuk maakt op uw privacy.
 
Verwerkers: 
Mr. R.G. Groen kan voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend in zijn opdracht persoonsgegevens verwerken. Mr. R.G. Groen sluit met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. 
 
Persoonsgegevens delen met derden: 
Soms is het nodig uw persoonsgegevens met derden te delen. Dat kan - afhankelijk van de omstandigheden van het geval - noodzakelijk zijn bij de behandeling van uw dossier. Ook zijn er wettelijke verplichtingen die ertoe strekken dat persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven. Dat geldt bijvoorbeeld bij het procederen. Indien een rechtelijke uitspraak Mr. R.G. Groen verplicht tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden, zal Mr. R.G. Groen daaraan dienen te voldoen.
Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.  
 
Indien u vragen hebt over uw persoonsgegevens: 
Iedere persoon kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo hebt u het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. In bepaalde gevallen kunt u zelfs uw gegevens opvragen en meenemen naar een andere partij. Neemt u voor al deze gevallen contact op met Mr. R.G. Groen. 
 
Veranderingen: 
Als gevolg van ontwikkelingen / gewijzigde regelgeving kan er soms ook iets veranderen in de persoonsgegevens die Mr. R.G. Groen van u vraagt en de wijze waarop Mr. R.G. Groen  uw persoonsgegevens gebruikt. In dat geval zal Mr. R.G. Groen dit Privacy Statement aanpassen. Mr. R.G. Groen nodigt u daarom uit het Privacy Statement regelmatig te checken, zodat u geïnformeerd blijft.
 ----------------------------------------------------------------------------------